Hrvatski savjet za zelenu gradnju

E-KNJIŽNICA

E-knjižnica

Nacionalna regulativa
Zakon o zaštiti zraka
Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Zakon o zaštiti okoliša
Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima
Zakon o gospodarenju otpadom
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Pravilnik o gospodarenju otpadom
Zakon o energiji
Zakon o tržištu električne energije
Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
Zakon o tržištu plina
Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
Zakon o tržištu toplinske energije
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
Pravilnik o izradi analize troškova i koristi
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Zakon o biogorivima za prijevoz
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracijePravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Pravilnik o sustavu obvezne energetske učinkovitosti
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
Zakon o energetskoj učinkovitosti
Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Pravilnik o energetskoj bilanci
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
Zakon o vodama
Uredba o standardu kakvoće voda
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o gradnji
Zakon o građevnim proizvodima
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
​Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
Pravilnik o kontroli projekata
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Tehnički propis za prozore i vrata
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
Tehnički propis za dimnjake u građevinama
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
Tehnički propis o građevnim proizvodima
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Tehnički propis za građevinske konstrukcije
Tehnički propis za staklene konstrukcije
Tehnički propis za asfaltne kolnike
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
Strateški i planski dokumenti
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine
Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine
Program energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora
Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine
Program financiranja ekološke mreže Natura 2000
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine
Prvi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2010.
Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2013.
Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014.-2016.
Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019.
Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine
Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine
Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine
Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine
Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine
Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije
Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine 
Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2014. do 2015. godine
Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.
Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Stručni sadržaj
Klimatske promjene u Hrvatskoj
Osnovne informacije vezano za provedbu propisa o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Zaštita ozonskog omotača i klimatske promjene
Kod dobre prakse pri radu s tvarima koje onečišćuju ozonski omotač
Putokaz za dekarbonizaciju zgrada
Primjer dobre prakse Zelena javne nabave, Beč
Okoliš na dlanu I-2020
Zdrav i održiv okoliš za sadašnje i buduće generacije
Energetska učinkovitost u Hrvatskoj
200 EE SAVJETA – kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje
10 najčešćih pitanja postavljenih o energetskoj učinkovitosti postavljenih na besplatnoj info-liniji
Prihvatite izazov težak jednu tonu
Priručnik za energetske savjetnike
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada Dio 2
20 primjera dobre prakse projekata energetske učinkovitosti
Primjeri dobre prakse projekata energetske učinkovitosti
Tipske mjere za uštedu energije pasivnom i niskoenergetskom gradnjom
Tipske mjere za uštedu energije toplinskom izolacijom
Tipske mjere za uštedu energije sustava grijanja
Tipske mjere za uštedu energije prilikom regulacije sustava grijanja
Tipske mjere za uštedu energije prilikom pripreme potrošne tople vode
Tipske mjere za uštedu energije uz pomoć inteligentnih kuća
Tipske mjere za uštedu energije racionalnom potrošnjom vode
Smjernice - učinkovita rasvjeta
ZELENA RAČUNICA. Plus za tebe, dva plusa za okoliš
Priručnik za provedbu energetskih pregleda zgrada
Zelena javna nabava - brošura
Zelena javna nabava - letak
Analiza i preporuke za lokalne proračune s ciljem poticanja projekata energetske učinkovitosti
Gospodarenje energijom u gradovima
Priručnik za provedbu projekata energetske efikasnosti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Priručnik Vodič za isplativu održivu javnu nabavu
Priručnik za tjednu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije
Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Upute za izradu godišnjih i akcijskih planova energetske učinkovitosti
Priručnik za energetskog administratora, Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)
Kratke upute, Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)
Priručnik za energetskog menadžera, Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)
Priručnik za gosta, Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)
Priručnik za korisnika, Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)
Vodič kroz zeleni ured PRIRUČNIK
Vodič kroz zeleni ured RADNA KNJIGA
Bojanka za male čuvare planete Zemlje
Zgrade koje štede, više vrijede
Želite živjeti bolje i plaćati manje?
Vozimo ekonomično
Održiva, sigurna i pristupačna energija za europske državljane
Vizije gradova i prostora
Hrvatsko graditeljstvo - novi početak
This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368