Hrvatski savjet za zelenu gradnju

DGNB EDUKACIJA 2015 – DGNB MEĐUNARODNI KONZULTANT – PRIJAVITE SE!

DGNB EDUKACIJA 2015 – DGNB MEĐUNARODNI KONZULTANT – PRIJAVITE SE!


ŽELITE LI POSTATI DGNB MEĐUNARODNI KONZULTANT?

SAZNAJTE KAKO!


Hrvatski savjet za zelenu gradnju u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata i DGNB-om organizira trodnevnu DGNB eduakciju za DGNB MEĐUNARODNOG KONZULTANTA u Oris kući arhitekture u periodu od 23. do 25. rujna 2015. u sklopu Svjetskog tjedna zelene gradnje.

Zelena gradnja nema alternative; stoga je diljem svijeta do sada certificirano više od 1,5 mlrd m2 prostorne površine građevina svih vrsta – javne ili komercijalne namjene, višestambenih objekata i obiteljskih kuća, poslovnih tornjeva, ali i čitavih urbanih regija. Doznajte više na sljedećem linku. U Hrvatskoj se sve više investitora okreće prema zelenoj gradnji, te rastu i potrebe za domaćim konzultantima za certificiranje prema međunarodnim standardima zelene gradnje, pri čemu je među najpoznatijima upravo DGNB

Osigurajte svoje mjesto u zelenim investicijskim projektima, educirajte se i postanite međunarodni konzultant za DGNB te sudjelujte u projektima diljem svijeta, proslavimo zajedno Svjetski tjedan zelene gradnje 2015!

DGNB sustav certificiranja jedan je od vodećih instrumenta za planiranje, gradnju i procjenu održivih zgrada u svijetu. Sustav se kontinuirano razvija na međunarodnom planu u cilju podupiranja i promicanja održive gradnje u što više zemalja.  Zahvaljujući fleksibilnosti njegove modularne strukture, DGNB sustav uravnotežuje lokalno specifične odgovore i globalno usporedive performanse. Kao sustav druge generacije, utemeljen na stručnom znanju „made in Germany“, DGNB promiče individualne pristupe održivosti. Prednosti DGNB sustava su: ocjenjivanje cjelokupnog učinka građevine; promišljanje životnog ciklusa kroz dizajn, izgradnju i upravljanje; poticanje globalnog plana održivosti; poticanje inovacije i kreativnosti; odražavanje, uzimanje u obzir o lokalnim uvjetima i zahtjevima; kreiranje transparentnih procesa i ciljeva; generiranje vrijednosti – upravljanje rizicima i povećanje kvalitete života.

ZAŠTO POSTATI DGNB MEĐUNARODNI KONZULTANT?

Edukacija uključuje niz metoda, kao što su radionice, rad u timskim skupinama i building safari. Sve će to sudionicima  omogućiti stjecanje sveobuhvatnog znanja o metodologiji procjene, kao i individualnih kriterija za dodjelu DGNB certifikata. Nosioci edukacije su DGNB treneri, a sama edukacija nudi iznimnu mogućnost diskusije i istraživanja tema koje se odnose na DGNB i trenutačne pristupe održivoj gradnji.


! Uvjeti za prijavu ! :

  • Završen akademski studij arhitekture, građevinarstva ili građevini srodnih inženjerskih zanimanja, građevinske fizike, prirodnih znanosti ili ekonomije i
  • 2 godine relevantnog profesionalnog iskustva nakon završetka postdiplomskog studija ili
  • 3 godine relevantnog profesionalnog iskustva nakon završetka preddiplomskog studija ili
  • Obrazovanje iz područja nekretninskogili građevinskog sektora uz 5 godina relevantnog profesionalnog iskustva
  • Znanje engleskog jezika

KAKO SE PRIJAVITI?

Ispunite svoju PRIJAVNICU

Molimo vas da svoju ispunjenu prijavnicu pošaljete na masa.starcevic@gbccroatia.org. Na osnovu ispunjene prijavnice, e-mailom ćete dobiti ponudu po kojoj izvršite uplatu,  nakon čega ćemo vam izdati račun.

*Cijena ispita uključena je u cijenu edukacije.

PROGRAM EDUKACIJE potražite ovdje.

DGNB edukacija boduje se s 24 SSU boda.


ZLATNI POKROVITELJ EDUKACIJE:

POKROVITELJI EDUKACIJE:                                                            

ZELENI SPONZORI:

 Want to become a INTERNATIONAL DGNB CONSULTANT?

Learn How!

Croatia Green Building Council, in cooperation with the Croatian Chamber of Architects and the DGNB is organizing a three-day training for International DGNB Consultant in Oris home of Architecture in the period 23 to 25 September 2015 as part of the World Green Building Week.

Green Building has no alternative; therefore, there are more than 1.5 billion m2 space area of various buildings certified so far – public or commercial purposes, apartment buildings and single-family houses, office towers, as well as whole urban regions. Find out more here. In Croatia, more and more investors turn to green building. Therefore the need for national certification consultants, according to international standards of green building, is increasing and one of the most known certification systems is DGNB.

Be a step ahead and secure your place in the green investment projects. Educate yourself and become a consultant for the DGNB and take part in projects around the world.

Let’s celebrate World Green Building Week 2015 together!

The DGNB Certification System is one of the leading instruments worldwide for the planning, construction, and evaluation of sustainable buildings. The system is continually developing and evolving internationally in order to support and advance sustainable building in as many countries as possible. Thanks to its flexible modular structure, the DGNB System balances locally specific responses and globally comparable performance. As a second generation system based on expert knowledge „made in Germany“, DGNB promotes tailor-made sustainability approaches. Advantages of the DGNB System are: evaluating overall performance, life cycle thinking in design, construction and management, supporting global sustainability agenda, encouraging innovation and creativity, reflecting local conditions and requirements, creating transparent processes and targets, generating value – managing risk and raising quality of life.

WHY INTERNATIONAL DGNB CONSULTANT?

The training format includes a wide variety of methods, such as workshops, team work sessions and a building safari. These allow participants to gain a comprehensive knowledge of the evaluation methodology and individual criteria. The training is delivered by DGNB trainers and offers ample opportunities to discuss and explore topics related to DGNB and current approaches to sustainable development.


! Admission requirements !

  • Completed academic studies in architecture, civil or construction-related engineering, building physics, natural sciences or economics and
  • 2 years of relevant professional experience following completion of a post-graduate degree or
  • 3 years of relevant professional experience following completion of an undergraduate degree or
  • Training in the real estate or construction sectors with 5 years of relevant professional experience
  • English knowledge

HOW TO APPLY?

Fill your REGISTRATION

We kindly ask you to send your filled application form to masa.starcevic@gbccroatia.org Based on filled application form, we shall send you the payment offer to your e-mail address. After the payment is made, we shall issue your invoice.

* The price of the exam is included in the training price.

Education program can be found here.

INTERNATIONAL DGNB CONSULTANT education is awarded with 24 CPD points.

GOLD SPONSOR OF EDUCATION:

PATRONS OF EDUCATION:                                                            

GREEN SPONSORS:

This site is registered on wpml.org as a development site.